Search

Ons konsultasie en dienste is onbeperk en strek van Geregsgedrag en Skadelose Produkte tot Persoonlike Ontwikkeling en Tegniese Werk
Our consultation and services are unlimited and range from Legal Conduct and Harmless Products to Personal Development and Technical Work

Opleiding, Dienste en Produkte behels die volgende | Training, Services and products include the following:

*Gesertifiseerde Noodhulp, Brandbestryding, Nood Reaksie-Triage-CPR-Sorg-Redding
Certified First Aid, Fire Fighting, Emergency Response-Triage-CPR-Care-Rescue
*OHS Ondersoeke-Verslaggewing-Oorspronganalise-Standaarde-Implementasie
OHS Investigations-Reporting-Root Cause Analysis-Standards-Implementation
*Gedragsgebasseerde Veiligheid & Gedragsmodifikasie
Behaviour Based Safety & Behaviour Modification
*Administratiewe Optimalisering, Kommunikasie & Navorsing
Administrative Optimization, Communication & Research
*Administratief-Dokumentasie-Datavaslegging-Inspeksies-Ondersoeke-Bewyse Versameling-Kwaliteitbeheer
Adminstrative-Documentation-Data Capturing-Inspections-Investigations-Evidence Collection-Quality Control
*Persoonlike Self Sorg-Bemeestering-Waardering-Balans, Meditasie
Personal Self Care-Mastery-Appreciation-Balance, Meditation
*Persoonlike Ontwikkeling in Massering / Vaardighede & Entrepreneurskap
Personal Development in Massage / Skills & Entrepreneurship
*Spanningsbestuur / Angsverligtingstegnieke, Gesonde Grense
Stressor Management / Anxiety Relief Techniques, Healthy Boundaries
*Eksklusiewe Reeks Natuurlike “Flow” Produkte, Verspreiding van Ekovriendelike Nie-Toksiese Skoonmaakmiddels en Alkohol-Vry Ontsmetters
Exclusive Range of Natural “Flow” Products, Distribution of Eco Friendly NonToxic Degreaser and Alcohol-Free Sanitiser
*Tegniese Dienste – motorfietse & verskillende voertuie
Technical Services – motorcycles & various vehicles

Stuur gerus vir Cindy ‘n boodskap om meer uit te vind oor wat ons u kan bied |
You’re welcome to send Cindy a message to find out more about what we offer

Rate us and Write a Review

Dienslewering

Kommunikasie

Pryse

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00

You agree & accept our Terms & Conditions for posting this information?.

Your request has been submitted successfully.